asd Регистрация :: Вход


Фирма TSG konsult предлага цялостно счетоводно обслужване за фирми от малкия и среден бизнес и за физически лица.
Част от счетоводните услуги, които може да ви предложим са:
•    Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност;
•    Текущо и навременно осчетоводяване на първичните документи;
•    Обработка на счетоводните документи (проверка, класиране, съхраняване и архивиране на счетоводната информация на хартиен и електронен носител);
•    Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
•    Изготвяне на амортизационен план за дълготрайните активи и начисляване на амортизации;
•    Подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка -Декларация по Закона за данък върху добавената стойност;
•    Изготвяне и подаване на VIES декларации;
•    Изготвяне и подаване на Интрастат декларации;
•    Обработка на банкови извлечения;
•    Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
•    Изготвяне на платежни нареждания за данъчните задължения на фирмата;
•    Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения.
•    Изготвяне на счетоводни справки;
•    Изготвяне на месечна / тримесечна справка за финансовият резултат на фирмата.
Еднократни услуги и консултации по трудово-правни въпроси
Предлагаме цялостна услуга свързана със заверка на осигурителни книжки:
Еднократни счетоводни услуги и консултации

Данъчни декларации
•    Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица
•    Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент
•    Изготвяне декларации за облагане с авансов данък за доходи от наем или от друго
•    Възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
•    Изготвяне и представяне на декларации за избягване на двойно данъчно облагане(СИДДО)
•   
•    Интрастат
•    Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД
Стойността на предлаганите услуги се определя индивидуално за всеки клиент, в зависимост от различни критерии.

15% отстъпка с "Шопинг-карта" при следните условия:
Получавате постоянната отстъпка с Шопинг карта. Преди контракт представете картата.

Сподели:
-15%
Пловдив
ул.Р.Даскалов
№ 27, ет.4
0888562646
ТАНЯ СТАЙКОВА
 
-20%
-10%
-20%