asd Регистрация :: Вход


“БМД ПРОТЕКШЪН” ООД и A.S. Advanced Security AG, The European Company Pool на базата на съвместен договор за сътрудничество и ексклузивни права за България предлагат комплекс от охранителни услуги, основани на  световни стандарти за сигурност и сервиз.
Лицензираното дружество за комплексни охранителни услуги е  регистрирано под ф.д. № 11900/1998г., парт. № 48152, том 525, рег. І, стр. 20 при Софийски градски съд и има издадено Разрешение за извършване на дейност по охрана № 899/1998г., Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008.

Предлагаме на Вашето внимание следния комплекс от охранителни услуги:

I. Консултации в областта на сигурността:
-  Анализи
-  Консултации
-     Разработване на проекти за физическа и техническа охрана
-  Обучение и тренинг
-    Охрана в рамките на 24 часа
-    Въоръжена охрана
-    Професионални служители, притежаващи удостоверение за психологическа пригодност за осъществяване на охранителна дейност
-    Специализирана охрана на особено важни обекти, включително банки, финансови къщи и институции с осигуряване на трансфер
-    Кадрови потенциал за спешно поемане на охрана при извънредни мероприятия
-    Проектиране, доставка, монтаж, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на следните технически системи:
-  Сигнално-известителни системи
-     Телевизионни системи за видео наблюдение и контрол
-     Системи за контрол на достъпа
-     Пожароизвестителни системи
-     Структурно окабеляване и изграждане на мрежи
-     Домофонни и видео-домофонни системиII. Общи изисквания, които са поставени пред нашите служби за сигурност:
1.    Да се демонстрират убедително и да се осъществяват надеждно мерки за безопасност и защита.
2.    Да се профилактират редуцират рискове от целенасочени криминални действия спрямо охраняваните обекти.
3.    Предотвратяване на опасности и действия, причиняващи вреди.
4.    Ограничаване на щетите чрез осигуряване на необходимия човешки и технически потенциал.


НАШИЯТ ПОТЕНЦИАЛ    ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО
- професионално обучение за охранители    - работоспособен, професионален персонал
- централен команден, алармен и сервизен пункт    - координация на съобщенията за нападение, взлом, пожари, повреди, наводнения с алтернативна насоченост към помещенията и противопожарните служби
- предложение за комплексни решения по сигурността     - създаване на кризисен мениджмънт и практическа насоченост – изготвяне на анализи, опасности и вероятности от нападения, сигурност на обекта, създаване концепция за защита, съгласувани планове при аларми, пожари, бедствия и др.


СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ

Компетентноста на службата за безопасността се състои в:
1.    Анализа и оценката (охранително обследване) на характеристиката на обекта, предмет на охрана.
2.    Оценка на обстановката и сигурността в района, по местонахождение на охранявания обект.
3.    Разработване на комплексни, финансово изгодни, специфични за обекта решения на безопасността.
4.    Определяне на изисквания за защита и безопасност, както и необходимите действия за осъществяване.
5.    Проучване на персоналните, финансови, технически и материални потребности за дейностите по безопасността.

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ

-    регистрация и записване
-    идентификация на посетителите
-    справки и информация
-    приемане на вещи
-    редовно актуализиране и развитие движението на лица
-    наблюдение и регулиране на движението на лица и МПС
-    осигуряване паркирането
-    проверка на придружителни документи
-    защита на собствеността
-    поддържане достъпа до входовете и евакуационните изходи
-    квалифициран персонал за охрана на ВИП гости и ВИП лица.
-    консултации по отношение рентабилността от разходите по охраната, схеми за корекции.

ЗАЩИТА НА ОБЕКТА:

-    охрана и патрулиране
-    контрол
-    посещения и приемане
-    специфични за обекта патрулни и постови дейности за спазване вътрешните правила за ред и безопасност.
-    разпознаване на опасности и рискове за безопасността
-    наблюдение и контрол движението на лица и МПС в работно и извънработно време
-    дейности по заключването, контрол по заключването
-    безопасност на материали, суровини, машини и инструменти
-    придружаване на външни посетители в и извън работно време
-    поддържане на свободен достъп до изходите за извънредни случаи и евакуация
-    контрол на пожароизвестителните системи
-    контрол на техническите съоръжения за охрана


АЛАРМЕНИ И КОМАНДНИ ДЕЙНОСТИ:

-    експлоатация на централното командно съоръжение на обекта.
-    алармиране и наблюдение
-    проследяване на алармите
-    осъществяване на установените мерки
-    документиране на извънредни ситуации
-    помощ при аварии и повреди
-    видеонаблюдение и видеоконтрол
-    информационни услуги относно командния център

ПОРТАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

-    наблюдение и регулиране движенито на лица и автомобили
-    обезопасяване на прилежащи паркингови площи
-    проверка на придружителни документи
-    защита личната собственост
-    поддържане свободен достъп до изходите за извънредни случаи и евакуация
-    осветление

СЕРВИЗНИ И ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ:

-    обработка на оставени за съхранение вещи
-    дейности по заключването
-    ред на паркингите, движение на лица и клиенти
-    наблюдение на почистването
-    куриерски и пощенски пратки
-    проверка на случаите на повреди и щети
-    допълнителни задачи, произтичащи от атмосферните условия
-    изработване на алармени планове за повреди аварии и пожари
-    анализ и изготвяне на доклади за актуалната обстановка и безопасност
-    поддържане в изправност на техническите съоръжения, сигнално-охранителната техника, пожароизвестителните и пожарогасителните системи.


ИНТЕГРИРАНИ СЕРВИЗНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ:

-    наблюдение на техническите съоръжения
-    управление на съоръженията за затваряне
-    пощенски и телефонни услуги
-    дейности сигнализацията на пожари и алармирането
-    частични дейности по защита на информацията
-    дейности по защита на околната среда
-    пожарогасене
-    съдействие при установяване причините за пожар
-    управление и стопанисване на автомобилния паркДЕЙНОСТИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА:

-    дейности по анализа, препоръките и организацията
-    противопожарна охрана, противопожарни постове и патрулиране
-    контролни и технически дейности по противопожарна защита

ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ:

1.    Служебна карта със снимка
2.    Работно облекло:
- работно облекло на охранителите
- работно облекло на техническите служби
3.     Комуникационна техника:
- преносими ръчни радиосъобщителни средства
4.     Контролна система:
- електронен четец за работно време
- контролна сиостема за обработка на данни
- други

?    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪТРУДНИЦИТЕ ПО ОХРАНАТА:
-    завършено общо или професионално обучение
-    познания по общо юридически въпроси
-    стаж в областта на охраната
-    безупречна репутация
-    свидетелство за съдимост
-    надеждно достойно поведение
-    инициативност и способност за осъществяване на инициативите
-    физически способности и издръжливост
-    качества на характера, готовност за обучение
-    професионална компетентност
-    способност за работа в колектив

Най-важният ресурс във всяко предприятие са неговите сътрудници. Тъй като високият процент текучество създава проблеми в сигурността, се провеждат следните мероприятия за неговото ограничаване:
-    заплащане на работното време в съответствие с договора за тарифите
-    регулярни мерки за квалификация и повишаване на квалификацията
-    стимулиране на сътрудниците чрез шансове за израстване във фирмата
-    постоянно осигуряване и разширяване на професионалната и лична компетентност на всеки от сътрудниците
-    повишаване личната отговорност на сътрудниците чрез подобряване на работната атмосфера и квалификация на сътрудниците

Високията качествен стандарт на услугата е постижим при задълбочено и професионално солидно образование.
Благодарение на професионалния учебен център към дружеството се провеждат регулярни меропроятия за квалификация.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ:

I.    Основно обучение
II.    Обучение на персонала в съответствие със спецификата на обекта
III.    Практическо въвеждане (тренинг) на работното място
IV.    Реагиране при екстремни ситуации:
-    влизане с взлом
-    действия при вземане на заложници
-    действия при терористичен акт
-    действия при взрив и пожар
-    идентификация на лица и предмети
-    фирмена политика на работа и поведение
-    допълнителна квалификация в противопожарната охрана
-    мониторинг и реагиране при аларма от сигнално – известителните системи
-    основи на провеждане на разследването в охраняваните обекти
-    поведение на местопроизшествието
-    провеждане на разговори с клиенти и посетители
-    телефонни разговори ( в случай на телефонен тероризъм )
-    допълнително обучение по бойна и приложна техника
-    обучение по оказване на долекарска помощ

5% отстъпка с "Шопинг-карта" при следните условия:
Моля представете вашата Шопинг карта за да направим отстъпка при извършване на услугите ни.

Сподели:
-5%
гр. София, кв. „Лозенец”
ул. „Васил Кирков” №5
www. bmd-protection.com
тел.: 029681873;
E-Mail: office@bmd-protection.com
bmd@bmd-protection.com;

гр. София
бул. „Дондуков” № 42
тел. 029878204 
-20%
-10%
-20%